Konkursai

Pasirinkite savo kalbą

PASIŪLYMAS DĖL DARBO BIBLIOTEKININKUI (EI)

Siūlomas darbas.
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka siūlo darbą
Vyresn. bibliotekininkui(ei) darbui su vaikais.
Pareigybės grupė – specialistas, (1,0) pareigybės, pareigybės lygis A2, pareiginės algos koeficientas- 0,80).
Pareigybės paskirtis - viešosios Bibliotekos ir Skyriaus nuostatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti.

Reikalavimai pretendentams: Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos ir informacijos ar edukologijos studijų krypties, ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės ir norminių aktų reikalavimais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą, fondo apsaugą, informacijos saugos, informacinėse sistemose reikalavimus, bibliotekininkystės teorijos pagrindus.

Žinoti bibliotekos veiklos, darbo su vartotojais organizavimo principus, renginių organizavimo metodiką. Būti susipažinusiam su bibliotekos etikos kodeksu, vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimais, turėti asmens medicininę knygelę;

Gebėti dirbti LIBIS programa, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu, turėti raštvedybos pagrindus. Mokėti vieną užsienio kalbą B1 lygiu.

Pretendentas turi pateikti:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Gyvenimo aprašymą.
Išsilavinimą liudijantį dokumentą.

Dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 24 d. Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., adresu Seinų g. 1 Lazdijai, (2 aukšte, personalo administratoriui), arba el.paštu ruta.stanuliene@rsvb.lt tel. pasiteirauti 8 318 52 977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASIŪLYMAS DĖL DARBO BIBLIOTEKININKUI (EI)

Siūlomas darbas.
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka siūlo darbą
Vyresn. bibliotekininkui (ei) Kapčiamiesčio padalinyje
Pareigybės grupė – specialistas, (1,0 pareigybės, pareigybės lygis B, pareiginės algos koeficientas - 0,70).
Pareigybės paskirtis - viešosios Bibliotekos ir Padalinio nuostatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti.

Reikalavimai pretendentams:
Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.

Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės ir norminių aktų reikalavimais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą.

Žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, bibliotekos veiklos, padalinio veiklos, darbo su vartotojais organizavimo principus, renginių organizavimo metodiką.

Būti susipažinusiam su bibliotekos etikos kodeksu, vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimais, turėti asmens medicininę knygelę.

Gebėti dirbti LIBIS programa, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu, turėti raštvedybos pagrindus.

Pretendentas turi pateikti:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Gyvenimo aprašymą.
Išsilavinimą liudijantį dokumentą.

Dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 24 d. Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., adresu Seinų g. 1 Lazdijai, (2 aukšte, personalo administratoriui), arba el.paštu ruta.stanuliene@rsvb.lt tel. pasiteirauti 8 318 52 977