Projektai

Pasirinkite savo kalbą

2023

JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪRA IR PARTNERIAI ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „JUNGTYS”

Jaunimo reikalų agentūra ir partneriai įgyvendina projektą „JUNGTYS” 07-020-P-0001 laikotarpiu 2024-03-06-2028-02-29, kurio tikslas – mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą. Apie projektą
2023

PROJEKTAS ,,MOBILIOS GALIMYBĖS JAUNIMUI 2023“

Projekto tikslas – siekti užtikrinti jaunų žmonių turiningą laisvalaikį, ugdymą (si) ir socialinę integraciją bei įgalinti jaunus žmones veikti jų gyvenamojoje teritorijoje. Projektą finansavo Jaunimo reikalų agentūra. Apie projektą
2023

ŠAKAR MAKAR VASARA 2023

Programos tikslas - sudaryti sąlygas ugdyti 6-13 m. vaikų kūrybinį potencialą, skatinti skaitymą, aktyviai ir prasmingai dalyvauti bibliotekos kultūrinėje veikloje. Programos įgyvendinimo metu buvo suorganizuota vaikų vasaros dieninė stovykla Lazdijų, Aštriosios Kirsnos, Seirijų, Teizų vaikams. Su „Šakar Makar“ kolektyvu stovyklautojai darė rytines mankštas, lankė muziejus, dalyvavo įvairiose edukacijose.
2023

JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTAS „JAUNIMO KULTŪROS KELIAS“

Projekto tikslas – suteikti galimybę Lazdijų rajono jaunimui integruotis į visuomenę, skatinant savanorystę bei pilietiškumą, stiprinat jaunimo organizacijų bei neformalių jaunimo grupių bendradarbiavimą, įtraukiant ir mažiau galimybių turinčius jaunuolius. Projektinės veiklos buvo orientuotas į poeto Sigito Gedos bei Dzūkijos (Dainavos) metus. Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.
2023

MAINŲ PROJEKTAS „LIETUVA IR LENKIJA: ISTORIJOS IR KULTŪRŲ PYNĖ“

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimą labiau domėtis bendra istorija ir kultūra, stiprinti jaunimo tarpkultūrinį bei istorinį dialogą, akcentuojant bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo svarbą. Projektą finansavo Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas. https://dzukuzinios.lt/2023/09/tarptautinio-mainu-projekto-lietuva-lenkija-istorijos-ir-kulturu-pyne-atgarsiai/?fbclid=IwAR0tJZmOdTm-DrZl29th22D4yHUGpi9xTpngVUsFgu_C47euxGOsl_DfH9E
2023

PROJEKTAS „LAZDIJŲ JC – ERDVĖ GALIMYBĖMS“

Projekto tikslas - ugdyti jauno žmogaus savarankiškumą, skatinti dalyvauti jo poreikius atitinkančiose veiklose, auginti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius, skatinti jaunuolių atvykusių iš Ukrainos socialinę integraciją bei atkreipti dėmesį į socialinę atskirtį patiriančius ir mažiau galimybių turinčius jaunuolius. Projektą finansavo Jaunimo reikalų agentūra. https://www.facebook.com/photo?fbid=531719942330166&set=a.463368952498599
2023

LITERATŪRINIO KELIO TĄSA – PAŽINTIES TAŠKAI

Projekto tikslas - organizuojant aukštos kultūrinės meninės vertės renginius ir pasitelkiant informacines technologijas viešinti virtualų literatūrinį - turistinį kelią, išsaugantį ir populiarinantį Lazdijų kraštui svarbių žmonių atminimą. Vykdant projekto veiklas suorganizuoti renginiai viešinantys virtualų turistinį - literatūrinį kelią, nacionalinės literatūros ir meno premijos laureatų – Bitės Vilimaitės ir Sigito Gedos kūrybą.
2023

ANGLŲ KALBA SUAUGUSIEMS

Programos tikslas - tobulinti komunikavimo anglų kalba kompetenciją, tenkinti savišvietos poreikius. Suorganizuota 27 anglų kalbos edukaciniai užsiėmimai. Programos siūlomos veiklos orientuotos į jos dalyvių savišvietos poreikių tenkinimą, mokymosi ir komunikavimo kompetencijų tobulinimą.
2023

MEDIJŲ IR INFORMACINIO RAŠTINGUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRAMA (2023), parengta pagal LR kultūros ministerijos programą

Programos tikslas - tenkinti gyventojų savišvietos, užimtumo ir socializacijos poreikius. Programos dalyviams suteikta žinių medijų informacinio raštingumo klausimais. Diskutuota kaip skaitmeninės medijos keičia mūsų elgseną. Aptarta skaitmeninių medijų įtaka socializacijai.
2023

TERAPINĖ KNYGOS GALIA

Programos tikslas - telkti, šviesti ir aktyvinti vietos bendruomenių narius, skatinti įvairaus amžiaus žmonių užimtumą, turiningą bendravimą, skatinti susidomėjimą knygomis, tobulinti kūrybinius gebėjimus, mažinti vienišumą, uždarumą, atskirtį nuo visuomenės. Programos tikslinė dalyvių grupė – Lazdijų rajono savivaldybės įvairaus amžiaus suaugę gyventojai ir jaunimas, lankantys kultūros įstaigas, taip pat ir biblioteką, besidomintys menu ar tik norintys išbandyti kūrybos procesą. Suorganizuota 20 edukacinių užsiėmimų viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose.
2023

„SUSIKURK SAVO LAIMĖS PAUKŠTĮ” - patyriminė keramikos edukacija

Programos tikslas - telkti, šviesti ir aktyvinti vietos bendruomenių narius, skatinti įvairaus amžiaus žmonių užimtumą, turiningą bendravimą, skatinti susidomėjimą knygomis, tobulinti kūrybinius gebėjimus, mažinti vienišumą, uždarumą, atskirtį nuo visuomenės. Liepos – lapkričio mėn. suorganizuota 15 edukacinių užsiėmimų „Susikurk savo laimės paukštį“ rajono gyventojams. Kiekvienas dalyvis išsinešė savo susikurtus paukštelius.
2022

TERAPINĖ MENO GALIA

Programos tikslas - telkti, šviesti ir aktyvinti vietos bendruomenių narius, skatinti įvairaus amžiaus žmonių užimtumą, turiningą bendravimą, susidomėjimą knygomis, tobulinti kūrybinius gebėjimus. Programos įgyvendinimo metu suorganizuota 10 edukacinių knygos kvapo užsiėmimų rajono gyventojams, 3 molio edukacijos „Gamtos pėdsakais“ ir 10 epoksidinio liejimo meno užsiėmimų. Programą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.
2022

ANGLŲ KALBOS EDUKACIJA SUAUGUSIEMS

Tęstinė programa skirta suaugusiems, norintiems įgyti ar tobulinti skaitymo ir kalbėjimo įgūdžius, praplėsti žodyną, susipažinti su šiuolaikine grožine literatūra anglų kalba. Programos siūlomos veiklos orientuotos į jos dalyvių savišvietos poreikių tenkinimą ir bendrosios kompetencijos tobulinimą. Programos įgyvendinimo metu įvyko 27 edukaciniai anglų kalbos užsiėmimai. Programą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.
2022

GARSINIAI LEIDINIAI BURIA BENDRUOMENES

Socialinių įstaigų darbuotojus ir gyventojus supažindinome su ELVIS (Elektroninių leidinių valdymo informacine sistema). Programos veiklomis siekėme, kad skaitymo malonumu galėtų mėgautis visi. Programą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.
2022

LAZDIJŲ KRAŠTO LITERATŪRINIS KELIAS

Projekto veiklomis siekiama puoselėti kraštui svarbių žmonių atminimą. Interaktyvaus literatūrinio žemėlapio sukūrimą ir nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, rašytojo Sigito Gedos atminimo įamžinimui finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba ir Lazdijų rajono savivaldybė.
2022

ATRASK SAVE LAZDIJŲ JC

Projekto tikslas - skatinti jauną žmogų savanoriškai dalyvauti jo poreikius atitinkančiose veiklose, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius, įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius ir mažiau galimybių turinčius jaunuolius. Projektą finansavo Jaunimo reikalų agentūra.
2022

TAŠKAVIMAS DZŪKIŠKŲ TAUTINIŲ JUOSTŲ MOTYVAIS

Projekto vykdymo metu dalyviai supažindinti su Lazdijų kraštui būdingais dzūkiškų juostų raštų motyvais, ornamentais. Praktinių užsiėmimų metu išbandė taškavimo techniką, susipažino su darbo specifika, medžiagomis ir įrankiais. Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė, lėšos skirtos iš priemonės „Etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo projektų, veiklų finansavimas“.
2022

PATIRTIS KURIA ATEITĮ

Atsižvelgiant į jaunuolių poreikius šio projekto metu sudarytos palankios sąlygos veiklose dalyvauti jaunimui gyvenančiam toliau nuo rajono centro. Projekto įgyvendinimui pasirinktos trys kaimo bendruomenės: Birutės, Vytautų bei Kučiūnų. Pateisinant Lazdijų rajono jaunimo lūkesčius bei poreikius skatinamas jaunų žmonių kompetencijų ugdymas, jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas, įsitraukimo į bendruomeninę veiklą. Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.
2022

LITERATŪRINIU KELIU SU KRAŠTO KŪRĖJAIS

Projekto vienas iš prioritetų - parengti, išleisti ir pristatyti Lazdijų krašto kūrėjų kūrybos antologiją, siekiant išsaugoti ir efektyviomis priemonėmis populiarinti Dzūkijos kraštui svarbių žmonių atminimą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu surinkta krašto kūrėjų kūryba, išleista ir pristatyta antologija. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lazdijų rajono savivaldybė.
2022

ŠAKAR MAKAR VASARA 2022

Lazdijų rajono savivaldybė finansavo vaikų vasaros stovyklos programą. Pagrindinis programos tikslas – sudaryti sąlygas turiningai edukacinei bei kultūrinei veiklai ir prasmingam bibliotekos skaitytojų vaikų užimtumui vasaros atostogų metu.
2021

BITĖS VILIMAITĖ – DRAMOS, NEBAIGTAS ROMANAS

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė projektą knygos leidybai „Bitė Vilimaitė – dramos, nebaigtas romanas“. Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Lazdijų rajono savivaldybė.
2021

LITERATŪRINĖS GAIRĖS LAZDIJŲ KRAŠTE: KŪRĖJAI, TEKSTAI, ATMINIMAS

Projektą „Literatūrinės gairės Lazdijų krašte: kūrėjai, tekstai, atmintis“ finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Lazdijų rajono savivaldybė. Projekto tikslai: 1. Organizuojant kultūrinius renginius ir atliekant lietuvių literatūrai svarbių žmonių įamžinimo procesus sukurti Literatūrinį - turistinį kelią Lazdijų rajone. 2. Efektyviomis komunikavimo priemonėmis stiprinti gyventojų domėjimąsi autentiška dzūkų šnekta, profesionaliąja literatūra ir kūrėjais, susijusiais su Lazdijų kraštu.
2021

ARCHYVINIŲ KNYGRIŠYSTĖS ĮRIŠŲ INTERPRETACIJOS VEISIEJŲ BIBLIOTEKOJE

Įsitraukdama į 2021 m. sukakčių minėjimą Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė projektą „Archyvinių knygrišystės įrišų interpretacijos Veisiejų bibliotekoje“. Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir L:azdijų rajono savivaldybė.
2021

TERAPINĖ KNYGOS GALIA

Programos tikslas - telkti, šviesti ir aktyvinti vietos bendruomenių narius, skatinti įvairaus amžiaus žmonių užimtumą, turiningą bendravimą, skatinti susidomėjimą knygomis, tobulinti kūrybinius gebėjimus, mažinti vienišumą, uždarumą, atskirtį nuo visuomenės. Programą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.
2021

SENOSIOS KNYGRIŠYSTĖS PĖDOMIS

Projektas ,,Senosios knygrišystės pėdomis“ finansuotas Lazdijų rajono savivaldybės pagal Etninės kultūros programą. Projekto ,,Senosios knygrišystės pėdomis“ tikslas-per kūrybinę-edukacinę veiklą supažindinti žmones su senosios knygrišystės amatu, pagrindinėmis knygos įrišimo technologijomis.
2021

ŠAKAR MAKAR VASARA 2021

Programos tikslas - sudaryti sąlygas turiningai edukacinei bei kultūrinei veiklai ir prasmingam užimtumui bibliotekos skaitytojams vaikams vasaros atostogų metu. Programą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.
2021

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

Programos tikslai : 1. Ugdyti komunikavimo anglų kalba kompetenciją. 2. Praplėsti ir įtvirtinti žodyną, gramatinių struktūrų vartojimą. 3. Patobulinti jau turimus komunikavimo anglų kalba įgūdžius. Programą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė
2021

Bendraukime, siekime, tobulėkime

2021 m. vasario mėn. Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo centras pasirašė projekto Lazdijų rajono jaunimo mobilumas „Bendraukime, siekime, tobulėkime“ finansavimo sutartį su jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto Lazdijų rajono jaunimo mobilumas „Bendraukime, siekime, tobulėkime“ tikslas - užtikrinti turiningą ir prasmingą rajono jaunimo laisvalaikį, ugdyti jų socialinę integraciją, skatinti aktyviai ir mobiliai veikti savo gyvenamojoje aplinkoje, atliepiant jaunimo poreikius. Uždaviniai: 1. Užtikrinti nepertraukiamą veiklą jaunuolių gyvenamosiose vietose - Būdviečio sen. Aštriosios Kirsnos kaime, Šeštokų sen. Naujosios Kirsnos kaime ir Kučiūnuose. 2. Suorganizuoti kūrybines praktines dirbtuves – Aštrioje Kirsnoje, Naujoje Kirsnoje ir Kučiūnuose. 3. Suorganizuoti praktinių dizaino dirbtuvių parodą Lazdijų jaunimo centre. 4. Stiprinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą su įstaigomis bei jaunimo centrais, veikiančiais ne tik savivaldybėje, bet ir už jos ribų, siekiant asmeninio ir komandinio darbo tobulėjimo bei veiklos efektyvumo. 5. Viešinti projekto veiklas straipsniais, informacinėmis žinutėmis spaudoje ir internetinėje erdvėje.
2020

„Jaunystė: kūrybingumas, komunikacija = verslas“

2020 metais Lazdijų raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo centras pasirašė projekto finansavimo sutartį su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto „Jaunystė: kūrybingumas, komunikacija = verslas“ veiklos buvo skirtos jaunimo verslumo ugdymui. Apie projektą
2020

„Žmogiškumas Lietuvos ir Lenkijos istorijos labirintuose“

2020 metais Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo centras pasirašė projekto finansavimo sutartį su Lietuvos – Lenkijos mainų fondu. Mainų stovykla „Žmogiškumas Lietuvos ir Lenkijos istorijos labirintuose“ buvo įvykdytas kartu su Lazdijų rajono jaunimu bei jaunimu iš Lenkijos (Krasne). Apie projektą
2020

Knygrišystės menas. 2020-ieji UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje minėjimo metai

Lazdijų viešoji biblioteka siekdama populiarinti knygrišystės amatą, saugoti istorinę atmintį, skatindama bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis parengė ir įvykdė projektą „Knygrišystės menas. 2020-ieji UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje minėjimo metai“. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lazdijų rajono savivaldybė. Apie projektą
2019

„Literatūriniai pietūs su krašto kūrėjais“

Projekto metu organizuotos veiklos skatino Lazdijų rajono gyventojų domėjimąsi savo krašto kūrėjų kūryba, bendradarbiavimą, stiprino kultūrinį identitetą. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, Lazdijų rajono savivaldybė. Apie projektą
2019

„Pasivaikščiojimai su rašytojais“

Projekto metu organizuotos veiklos skatino Lazdijų rajono gyventojų domėjimąsi įvairių kartų profesionalių lietuvių rašytojų kūryba bei praplėtė bibliotekos vykdomų veiklų įvairovę. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, Lazdijų rajono savivaldybė. Apie projektą
2019

„Edukacijos terapija“

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Edukacijos_terapija“ finansuojama Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Apie projektą
2019

„SAUGI IR ATSAKINGA SKAITMENINĖ LAZDIJŲ BENDRUOMENĖ“

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Saugi ir atsakinga skaitmeninė Lazdijų bendruomenė“ finansuojama Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Apie projektą
2019

Konferencija „Apie knygas ir knygrišystę“

Projektas Konferencija „Apie knygas ir knygrišystę“ 2019 m. finansuotas Lazdijų rajono savivaldybės pagal Etninės kultūros programą. Apie projektą
2018 - 2019

Lazdijų rajono kaimų patrauklumo didinimas atnaujinant bibliotekas

Projektas „Lazdijų rajono kaimų patrauklumo didinimas atnaujinant bibliotekas“ baigtas. Apie projektą
2019

Mes pilietiška bendruomenė

Gegužės 9 d. Lazdijų viešoji biblioteka kvietė į renginių ciklą paminėti Europos dieną „Mes- pilietiška bendruomenė“. Šių metų Europos dienos minėjimo tikslas- skatinti rajono gyventojus dalyvauti ir atsakingai balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Apie projektą
2018

„365 Lazdijų jaunimo centre“

Projektą „365 Lazdijų jaunimo centre“ remia Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lazdijų rajono savivaldybė. Apie projektą
2018

„100 tekstų Lietuvai“

Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė. Apie projektą
2018

„Lazdijų rajono kaimų patrauklumo didinimas atnaujinant bibliotekas“

Apie projektą Bendra projekto vertė – 200969,00 Eur. Projekto vykdytojas - Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Projekto įgyvendinimo trukmė – 15 mėn. Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2019-08-30.
2018

„MANO INTERNETO KELRODIS“

Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė. Apie projektą
2018

Atrask Europos kultūros paveldą!

Projektą finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. „ Apie projektą
2017

Kūrybinės verslo industrijos jauniems

Projektą finansavo Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo tarpkultūrinį ir tarpetninį bendravimą domintis bendra politikos ir verslo istorija. Apie projektą
2017

„MEDIJŲ IR INFORMACINIS RAŠTINGUMAS: GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI“

Projekto tikslas - ugdyti visuomenės bendravimo ir naujo turinio, efektyviai naudojantis vaizdais, garsais ir tekstais, kūrimo įgūdžius. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, Lazdijų rajono savivaldybė. Apie projektą
2017

„Prozos ruduo‘2017 Lazdijuose“

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. „Prozos ruduo‘2017 Lazdijuose““.
2017

„Knygos atgimsta vaikų rankose“

Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė pagal Etninės kultūros programą. „Knygos atgimsta vaikų rankose““.
2017

„Aš Europoje, Mes Europoje“

Projektą finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. „ Apie projektą
2016

„Europietiška biblioteka“

Projektą finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. „ Apie projektą
2016

Intelektinė ir pramoginė biblioteka

Intelektinė ir pramoginė biblioteka“. Projekto pobūdis – nuotoliniai programavimo mokymai ir Mobilios bibliotekos (automobiliu ir dviračiais) apsilankymai viešose erdvėse ir nutolusiuose taškuose. Projektas dalinai finansuojamas nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerijos lėšomis.
2015

Knygrišystės amatas Veisiejų bibliotekoje

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą „Knygrišystės amatas Veisiejų bibliotekoje“. Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė pagal Etninės kultūros programą.
2015

Istorijos menas

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą „Istorijos menas“. Projektą finansavo Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas, Lazdijų rajono savivaldybė.
2015

Prozos ruduo 2015

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą Tradicinis renginys „Prozos ruduo'2015 / Knygų mugė Lazdijuose”. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lazdijų rajono savivaldybė.
2015

Europietiškai lietuviškos – mobilios kūrybinės dirbtuvės

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą. „Europietiškai lietuviškos – mobilios kūrybinės dirbtuvės“. Projektą finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.
2014

Šeštieji tarmių atlaidai Demeniškiuose

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą Tradicinis „Šeštieji tarmių atlaidai Demeniškiuose“. Lazdijų rajono savivaldybė pagal Etninės kultūros programą.
2014

Euro šūkis 10

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą. „EURO ŠŪKIS 10“. Projektą finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.
2014

Mus jungia biblioteka

Viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą „Mus jungia biblioteka”. Projektą finansavo LR Kultūros ministerija.
2014

Prozos ruduo 2014

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą tradicinis „Prozos ruduo'2014 / Knygų mugė Lazdijuose“. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros taryba ir Lazdijų rajono savivaldybė.
2014

Knygų rinkimo akcija

Kučiūnų, Teizų, Veisiejų miesto, Krosnos ir Noragėlių padaliniai laimėjo 2014 metų knygos rinkimų akcijai pasiūlytas knygas.
2013

Veik prasmingai

Viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą „Veik prasmingai“. Projektą finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie SADM.
2013

Audžia jaunos rankos

Viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą „Audžia jaunos rankos“. Projektas finansuotas Lazdijų rajono savivaldybės pagal Etninės kultūros programą.
2013

Dzūkiškai šneku - apsisomyc negaliu

Viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą Renginių ciklo „Dzūkiškai šneku - apsisomyc negaliu“. Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas.
2013

Mums rūpi!

Viešoji biblioteka parengė ir laimėjo informacinio raštingumo bibliotekose projektą „Mums rūpi!”. Projektą finansavo LR Kultūros ministerija.
2012

Prozos ruduo 2012

Viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą „Mažoji knygų mugė. Prozos ruduo Lazdijuose 2012“ Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas ir Lazdijų rajono savivaldybė. Nuotraukų albumas - Literatūrinės šventės Prozos ruduo 2012 knygų mugė akimirkos. Straipsniai spaudoje - Literatūrinei šventei „Prozos ruduo – mažoji knygų mugė“ – penkeri metai.
2012

Dievdirbiai iš arti

Viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą „Dievdirbiai iš arti“. Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.
2012

Būk pagarbints, pramynęs mums kaip milžinas kelią!

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė, laimėjo ir įgyvendino projektą „Būk pagarbints, pramynęs mums kaip milžinas kelią!“. Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas.
2012

Kartų kaita

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą. „Kartų kaita“. Projektą finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Apie tapybos darbų parodos „Kartų kaita“ pristatymą. Nuotraukų albumas Europos dieną - „Kartų judėjimas sveikatos labui". Straipsnis spaudoje „Lazdijuose tilpo visa Europa“.
2011

Knygų rinkimo akcija

Lazdijų viešoji biblioteka, Veisiejų miesto, Seirijų, Metelių, Noragėlių, Dumblio, Kučiūnų, Seiliūnų, Šventežerio ir Verstaminų padaliniai laimėjo 2011 metų knygos rinkimų akcijai pasiūlytas knygas.
2011

Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai

„Bibliotekos pažangai“ organizuotame projekte „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“ dalyvavo trys rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniai - Veisiejų, Metelių ir Šeštokų. Šioms bibliotekoms atiteko skaitmeninės kameros ir fotoaparatai. Sukurti skaitmeniniai pasakojimai apie Lazdijų kraštą - Ar iš balos tas gražumas?, Žūklė - Metelių krašto turtas, Skaitmeninis pasakojimas apie Šeštokų geležinkelio stotį.
2011

Nespalvota istorija rudens prozos šurmulyje

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė, laimėjo ir įgyvendino projektą „Nespalvota istorija rudens prozos šurmulyje“. Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas.
2011

Sąskaita gėrio link

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skyrė finansavimą iš Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos bibliotekos parengtam projektui „Sąskaita gėrio link“.
2011

Dievdirbiai iš arti

Lazdijų rajono savivaldybės administracija finansavo projektą „Dievdirbiai iš arti“.
2011

Dėmesio: informuoja savanoriai!

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą. „Dėmesio: informuoja savanoriai!“ Projektą finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.
2010

Senovės lietuvių našysta tradicinėse šventėse

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo tęstinį projektą „Senovės lietuvių našysta tradicinėse šventėse" Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.
2010

Aš su tavimi

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą „Europos Gatvės Muzikos Diena Lazdijuose „Aš su tavimi“. Projektą finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.
2009

Senovės lietuvių našystos ištakos

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą „Senovės lietuvių našystos ištakos". Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.
2008

Internetinė radijo stotis

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka laimėjo LR kultūros ministerijos skelbtą konkursą „Bibliotekų plėtros projektų finansavimui iš valstybės biudžeto lėšų" interaktyvios internetinės radijo stoties įkūrimui. Plačiau apie projektą www.radiosokas.rsvb.lt.
2008

Bibliotekos pažangai

Projekte „Bibliotekos pažangai" dalyvavo Lazdijų viešoji biblioteka ir 17 padalinių: A. Kirsnos, Avižienių, Barčių, Būdviečio, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kučiūnų, Kuklių, Metelių, N. Kirsnos, Noragėlių, Petroškų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Vainiūnų, Veisiejų.
2008

Knygų rinkimo akcija

Lazdijų viešoji biblioteka, Veisiejų miesto, Teizų ir Metelių padaliniai laimėjo 2007 Metų knygos rinkimų akcijai pasiūlytas knygas.
2007

Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra

Rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo projekte "Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra". Šį projektą laimėjo 10 padalinių: Abarauskų, Dumblio, Krikštonių, Mikyčių, Rudaminos, Seiliūnų, Stebulių, Teizų, Varnėnų, Verstaminų.
2007

Monografijos „Meteliai

LR kultūros ministerija skyrė finansavimą projekto Monografija „Meteliai" leidybos tęsiniui.
2007
2006

Lazdijų krašto etninės kultūros paveldo fiksavimas ir perteikimas visuomenei

Lazdijų viešoji biblioteka laimėjo projektą Kilnojamoji fotografijų paroda „Lazdijų krašto etninės kultūros paveldo fiksavimas ir perteikimas visuomenei". Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.
2006

Monografija „Meteliai

LR kultūros ministerija skyrė finansavimą projekto Monografija „Meteliai" leidybai.
2005

Knygų apie mūsų kraštą ir aktualių kraštui įsigijimas viešojoje bibliotekoje

Lazdijų viešoji biblioteka laimėjo projektą „Knygų apie mūsų kraštą ir aktualių kraštui įsigijimas viešojoje bibliotekoje". Finansavo Alytaus apskrities viršininko administracija.
2004

Monografija „Meteliai

Lazdijų viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą Kraštotyrinės monografijos „Meteliai" leidybai.
2004

Knygos kaimo bendruomene

Švietimo kaitos fondo ir leidyklos Alma Littera konkurse „Knygos kaimo bendruomenei" finansavimą gavo Krikštonių, Verstaminų, Dumblio, A.Kirsnos padaliniai, kurie projekto dėka bibliotekos fondus papildė naujomis knygomis.
2004

Lietuva Europoje

Lazdijų viešoji biblioteka dalyvavo renginių projekte apie Europos Sąjungą „Lietuva Europoje". Projektą finansavo Europos Komisijos Delegacijos informacinis centras Lietuvoje.
2003

Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimo vietovėse

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV bei Vidaus reikalų ministerijos skelbtame konkurse „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimo vietovėse". Laimėjo 6 kaimo padaliniai: A.Kirsnos, Krosnos, Kučiūnų, Metelių, Šeštokų, Šventežerio.
2003

Viešosios bibliotekos elektroninis katalogas

Lazdijų viešoji biblioteka pradėjo dalyvauti LIBIS programoje. Kuriamas viešosios bibliotekos elektroninis katalogas.
2002

Teizai - Metelių regioninio parko dalis

Lazdijų viešosios bibliotekos Teizų padalinys laimėjo projektą „Teizai - Metelių regioninio parko dalis". Parengti 3 kraštotyros darbai: „Gamta ir žmogus", „Kaimai Dusios pakrantėje", „Gerumo grūdą širdyje pasėję". Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.